Inspirováno přírodou, stvořeno pro lidi

Inspirováno přírodou, stvořeno pro lidi

Slezská univerzita připravuje v Karviné realizaci projektu „Eden Silesia – výzkumný a vzdělávací park“ (Eden Silesia), u kterého se předpokládá financování z operačního programu Spravedlivá transformace.

Nosnou myšlenkou celého projektu je téma udržitelnosti a regenerativní budoucnosti jako reakce na globální problémy v oblasti klimatické změny či vymírání druhů rostlin a živočichů, ale také surovinové, energetické či potravinové krize. Téma udržitelného rozvoje představuje způsob fungování lidské společnosti, který uvádí do souladu ekonomický a vědeckotechnický rozvoj a plnohodnotné zachování životního prostředí. Udržitelný rozvoj je založen na rovnováze mezi třemi základními pilíři – environmentálním, společenským a ekonomickým.

Myšlenka regenerativní budoucnosti je pak založena na tom, abychom se naši planetu i společnost snažili ozdravit, navrátili přírodě a krajině její dřívější hodnoty a zodpovědně využívali dostupné zdroje.

Samotné místo zvolené pro realizaci projektu (tzn. území poškozené těžbou černého uhlí v Karviné na Lipinách) tyto myšlenky velmi dobře ztělesňuje. Lidé ze zdejší krajiny ve velké míře po staletí čerpali zdroje a tím ji poškozovali. Nyní nastává okamžik přírodě a krajině tento dluh splatit a v maximální míře zde podpořit realizaci takových aktivit, které povedou k regeneraci nejen pohornického regionu a tím svým dílem přispějí k zotavovacímu procesu celé planety.

Slezská univerzita připravuje v Karviné realizaci projektu „Eden Silesia – výzkumný a vzdělávací park“ (Eden Silesia), u kterého se předpokládá financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Nosnou myšlenkou celého projektu je téma udržitelnosti a regenerativní budoucnosti jako reakce na globální problémy nejen v oblasti klimatické změny či vymírání druhů rostlin a živočichů, ale také surovinové, energetické či potravinové krize. Téma udržitelného rozvoje představuje způsob fungování lidské společnosti, která uvádí do souladu ekonomický a vědeckotechnický rozvoj a plnohodnotné zachování životního prostředí. Udržitelný rozvoj je založen na rovnováze mezi třemi základními pilíři – environmentální, společenský a ekonomický.

Myšlenka regenerativní budoucnosti je pak založena na tom, abychom se naši planetu i společnost snažili ozdravit, navrátit přírodě a krajině její dřívější hodnoty a zodpovědně využívali dostupné zdroje.

Samotné místo zvolené pro realizaci projektu (tzn. území poškozené těžbou černého uhlí v Karviné na Lipinách) tyto myšlenky velmi dobře ztělesňuje. Lidé ze zdejší krajiny ve velké míře po staletí čerpali zdroje a tím ji poškozovali. Nyní nastává okamžik přírodě a krajině tento dluh splatit a v maximální míře zde podpořit realizaci takových aktivit, které povedou k regeneraci nejen pohornického regionu, ale přispějí k regeneraci celé naší planety.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální, hospodářské a environmentální transformaci Moravskoslezského kraje při přechodu od ekonomiky závislé na těžbě uhlí ke klimaticky neutrální.

Tohoto cíle chce univerzita dosáhnout prostřednictvím přeměny krajiny poškozené těžbou černého uhlí v lokalitě Lipiny v Karviné na území s výzkumným a vzdělávacím parkem Eden Silesia tematicky zaměřeným na zachování a regeneraci přírodního a kulturního dědictví. Tato nově vzniklá infrastruktura bude stavebně i věcným zaměřením založena na principech udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti a stane se centrem vzdělávání, výzkumu, vývoje, spolupráce i komunitního života.

Pozitivní změny díky realizaci projektu:

 • Obnova více než 50 hektarů území zasaženého těžbou uhlí.
 • Vybudování zázemí pro vzdělávání, rozvoj vědy, inovací, kultury a dalších tvůrčích činností.
 • Rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělávání v Moravskoslezském kraji se zaměřením na témata udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti (nový studijní program ve spolupráci s Mendelovou univerzitou pro cca 100 studentů).
 • Zvýšení kvality vyučovaných studijních program na SU s důrazem na praxi studentů s cílem podpořit kvalitu a uplatnitelnost absolventů (předpokládá se účast 1200 studentů SU ročně na praxi v Eden Silesia).
 • Přilákání návštěvníků do regionu a tím podpořit ekonomický růst, zaměstnanosti a zvýšení podnikatelských příležitostí na Karvinsku (očekávaná návštěvnosti 350 tis. návštěvníků ročně a vznik cca 200 nových přímých pracovních míst).
 • Přispět k rozvoji komunit, sounáležitosti obyvatel s regionem a pozitivní změně image regionu Karvinska.

Realizací projektu dojde k těmto pozitivním efektům:

 • obnova více než 50 hektarů území zasaženého těžkou uhlí,
 • vybudování zázemí pro vzdělávání, rozvoj vědy, inovací, kultury a dalších tvůrčích činností,
 • rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělávání v Moravskoslezském kraji se zaměřením na témata udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti (nový studijní program ve spolupráci s Mendelovou univerzitou pro cca 100 studentů),
 • zvýšení kvality vyučovaných studijních program na SU s důrazem na praxi studentů s cílem podpořit kvalitu a uplatnitelnost absolventů (předpokládá se účast 1200 studentů SU ročně na praxi v Eden Silesia),
 • přilákání návštěvníků do regionu a tím podpořit ekonomický růst, zaměstnanosti a zvýšení podnikatelských příležitostí na Karvinsku (očekávaná návštěvnosti 350 tis. návštěvníků ročně a vznik cca 200 nových přímých pracovních míst),
 • přispět k rozvoji komunit, sounáležitosti obyvatel s regionem a pozitivní změně image regionu Karvinska.

Inspirace a spolupráce na návrhu projektu

Ideový návrh parku EDEN Silesia je inspirován Projektem Eden (Eden Project, Cornwall, Velká Británie, www.edenproject.com), který je určen k environmentální výchově, vedoucí k hlubšímu pochopení propojenosti lidí a přírody. Project Eden je umístěn do bývalého povrchového dolu (těžba kaolinu), který byl využíván po dobu 160. let a v polovině devadesátých let 20. století bylo ložisko vyčerpáno a důl opuštěn.

Eden Project v britském Cornwallu byl pro veřejnost otevřen v roce 2001 a po dobu více než dvaceti let je vyhledávanou návštěvnickou atrakcí, kterou navštívilo už 22 mil návštěvníků. Eden Project má významný dopad na lokální ekonomiku, kdy přímo na provozu a údržbě areálu se podílí více než 400 zaměstnanců a dle nezávislých odhadů je v dalších odvětvích navázáno více než 3500 pracovních míst.

Příprava projektu Eden Silesia probíhá ve spolupráci přímo s Eden Project a týmem odborníků z Velké Británie a dalších zemí, kteří připravovali EDEN ve Velké Británii a v současné době připravují obdobné projekty v dalších částech Velké Británie a dále v Austrálii, Číně a na Novém Zélandě. V kontinentální Evropě půjde o zcela unikátní projekt jak z pohledu technologií použitých na jeho výstavbu, ale rovněž i svým zaměřením na přeměnu krajiny poškozenou těžbou černého uhlí na území zaměřené na vzdělávání, výzkum, kreativní činnosti, kulturu a ochranu přírody a kulturního dědictví. Cílem je také využít globální synergie všech EDEN parků ve světě a zvýšit tím dopad plánovaných aktivit.

Eden Project je autorem podkladové studie, z nichž tento projekt Eden Silesia vychází. Architektonický návrh budovy byl vypracován významným architektonickým studiem Grimshaw Architects. Návrh krajinářského masterplanu celého řešeného území pak byl vytvořen ve spolupráci s ateliéter Desert INK ze Spojených arabských emirátů. Na studii dále spolupracovala londýnská společnost Leisure Development Partners LLP (odhad poptávky, ekonomický a provozní model) a společnost Sentient s.r.o. (stavební rozpočty).

Eden Silesia vznikne v okrajové části statutárního města Karviná v Moravskoslezském kraji. Území pro plánovanou výstavbu výzkumného a vzdělávacího parku EDEN Silesia se nachází v katastrálním území Karviná-Darkov v prostoru mezi řekami Olše a Stonávka, na sever od lokality se nachází Golf Resort Lipiny, na jihu průmyslový areál bývalého dolu Darkov.

Eden Silesia vznikne v okrajové části statutární město Karviná v Moravskoslezském kraji. Území pro plánovanou výstavbu výzkumného a vzdělávacího parku EDEN Silesia se nachází v katastrálním území Karviná-Darkov v prostoru mezi řekami Olše a Stonávka, na sever od lokality se nachází Golf Resort Lipiny, na jihu průmyslový areál bývalého dolu Darkov.

Jedná se o území, které bylo zásadně dotčeno těžbou černého uhlí. Vzhledem k významným poklesům a pronikání podzemní vody muselo dojít k vystěhování obyvatel a následné demolici obytných budov. V roce 2012 byla ukončena rekultivace území, při kterém byl terén území vymodelován do několika terénních vln a kopců při využití hlušiny z haldy blízkého dolu Darkov a na celém území byla rozhrnuta ornice. V současné době se tak jedná o kompletně zatravněnou plochu s drobnou výsadbou stromů a keřů, mokřady, vodními plochami apod.

Jedná se o území, které bylo zásadně dotčeno těžbou černého uhlí. Vzhledem k významným poklesům a pronikání podzemní vody muselo dojít k vystěhování obyvatel a následné demolici obytných budov. V roce 2012 byla ukončena rekultivace území, při kterém byl terén území vymodelován do několika terénních vln a kopců při využití hlušiny z haldy blízkého dolu Darkov a na celém území byla rozhrnuta ornice. V současné době se tak jedná o kompletně zatravněnou plochu s drobnou výsadbou stromů a keřů, mokřady, vodními plochami apod.