Inspirováno přírodou, stvořeno pro lidi

Inspirováno přírodou, stvořeno pro lidi

Hlavní aktivity projektu

Vysokoškolské studium a vzdělávání

V rámci projektu v přímé návaznosti na vybudovanou infrastrukturu vznikne nový bakalářský profesně orientovaný studijní program s pracovním názvem „Regenerativní rozvoj regionu a krajiny“. Tento program bude přímo ztělesňovat hlavní myšlenku projektu udržitelného rozvoj a regenerativní budoucnosti.

Předpokládáme vyučování tohoto studijního programu od akademického roku 2027/2028 a v ročníku nabídneme místo pro 35 studentů prezentační formy studia.

Vznik zázemí pro profesní a praktickou výuku na SU

Eden Silesia bude mít významnou roli v praktické a profesně zaměřené výuku v již existujících studijních programech vyučovaných na fakultách a ústavech univerzity v Karviné i Opavě. Nové celoškolské pracoviště zajistí zázemí pro praktickou výuku nebo se bude přímo prostřednictvím svých expertů na výuce podílet. Předpokládá se, že se bude jednat o dílčí výukové aktivity, ale i o výuku celých předmětů zaměřených na cestovní ruch a turismus, inovativní podnikání, marketing, audiovizuální a multimediální tvorbu, popularizaci vědy a techniky, monitoring životního prostředí, speciální pedagogickou činnost atd.

Vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost

Ambicí projektu je realizace vědecko-výzkumných, vývojových a inovačních aktivit zaměřených na hlavní myšlenky projektu v oblasti udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti. Převážně se bude jednat o aplikovaný výzkum a vývoj zaměřený na řešení konkrétních společenských problémů a využívání příležitostí.

V rámci výzkumné činnosti se bude prolínat společenskovědní a humanitní pohled reprezentovaný zejména dosavadní odborností SU a přírodovědný pohled reprezentovaný odborností Mendelovy univerzity, tzn. vědecko-výzkumný tým bude složen ze zástupců obou univerzit s ohledem na jejich odbornost a rozšířen o další spolupracující experty/instituce. Nezanedbatelnou úlohu budou hrát také technologie. Výzkumné aktivity budou přímo provázány zejména s vysokoškolskou výukou a budou využívat veškeré zázemí výzkumného a vzdělávacího parku. Vzhledem k lokalizaci projektu v pohornické krajině Slezska se předpokládá, že úvodní výzkumná témata budou primárně z těchto oblastí:

 • exobilogie,
 • přeměna krajiny a krajinná ekologie,
 • obnova krajiny po těžbě,
 • obnova ekosystémů,
 • biofilní stavby a města,
 • nové ekosystémy,
 • přeměna sídel a krajiny,
 • venkovské potravní systémy,
 • socioekonomické aspekty regenerace sídel a krajiny,
 • spravedlivá transformace ekonomiky a průmyslových odvětví,
 • energetická tranzice a nové modely v energetice,
 • komunitní modely v energetice,
 • transformace komunit a s tím spojené vzdělávání, demografické změny, zdravotní dopady a stárnutí populace,
 • synergie modré a zelené infrastruktury sídel a propojení s přírodou,
 • a další témata dle aktuálního vývoje poznání a společenské/ soukromé poptávky po výsledcích a výstupech výzkumu a vývoje.

Aplikace a dopad výsledků a výstupů VaV se očekává primárně v regionálním kontextu Slezska a sousedních regionů, aby získané poznatky zde napomáhaly regeneraci průmyslem poškozené krajiny. Poznatky mohou být využity veřejným sektorem i firmami, současně by se měly stát katalyzátorem inovací a podpory nově začínajících podniků.

Vyhledávaná návštěvnická expozice a zážitkové vzdělávání

Klíčovou součásti projektu EDEN Silesia bude vnitřní a venkovní expozice (kombinace botanického/přírodovědného muzea a muzea vědy a techniky), která bude prostřednictvím exponátů a provázaných aktivit prezentovat návštěvníkům téma udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti.

Tato služba bude cílit na návštěvníky po celý rok, přičemž konkrétní nabídka služeb a rozsah expozice se bude odvíjet zejména od ročního období. Tato služba bude generovat hlavní část příjmů formou vstupného. Vstupné bude koncipováno jako roční a po zakoupení vstupenky umožní návštěvníkovi expozici navštívit libovolný počet dní v roce na základě on-line rezervace. Návštěvnický režim zejména v rámci budovy Gaia bude rozdělen a bude mít tyto tři formy, přičemž tyto formy budou od sebe odděleny zejména časově:

Návštěvníci budou moci zde absolvovat individuální nebo skupinové prohlídky, stát se součásti praktického vzdělávání i výzkumu, či zde zažít pro ně připravené akce a aktivity. Průvodci a další pracovníci např. v kavárně budou primárně studenti SU pod dohledem zkušených expertů, u kterých se tímto posílí jejich dovednosti a praktické znalosti.

Druhým módem budou prohlídky v době probíhajících studentských výzkumů a praktických cvičení. Návštěvníci budou moci sledovat studenty při práci a eventuálně se do aktivit i přímo zapojit.

V předem dané časové intervaly budou probíhat výukové hodiny a semináře. V tento čas bude možný vstup návštěvníků, jen bude mít určitá omezení. Průvodci za řad studentů i profesionálních zaměstnanců budou moci program prohlídek upravit v návaznosti na právě probíhající výuku.

Areál je navržen tak, aby poskytl návštěvníkům široký prostor pro jejich vlastní objevování a vzdělávání se. Území je navrženo tak, aby motivovalo návštěvníky postupně navštívit všechny jeho části. Některé části budou mít více edukační charakter, jiné budou kombinovat zážitkový a adrenalinový mód se vzděláváním. K prezentaci tématu projektu budou využity i folklorní témata a pohádkové motivy, aby se problematika dostala k co nejširšímu spektru cílových skupin způsobem pro ně atraktivním. V návaznosti na venkovní expozici bude probíhat řada workshopů, živých ukázek či ochutnávek. S expozicí bude provázaná také možnost campingu (ten bude přímo navázaný na vzdělávací aktivity), kdy návštěvníci budou moci expozici zažít i v noci, což umožní přinést jiný rozměr vzdělávacího zážitku, např. díky pozorování noční oblohy, možnosti práce s ohněm či pozorováním specifických světelných instalací.

Kulturní, kreativní a komunitní hub

EDEN Silesia chce hrát také roli regionálního uměleckého a kulturního centra pro místní komunity i širší veřejnost. Tyto aktivity budou mít vazbu jednak na tvůrčí činnost studentů SU, kteří zde budou mít prostor uměleckým způsobem pracovat s tématy udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti. Zároveň zázemí bude sloužit širší komunitě umělců a tvůrců, kteří zde dostanou prostor interpretovat, prezentovat či vystavovat svá díla. Umění provázané s přírodou a souvisejícími tématy udržitelnosti a regenerativní budoucnosti se stane nedílnou součásti aktivit EDEN Silesia a vedle výzkumné a znalostní stránky podpoří také stránku uměleckou a estetickou.

Aby projekt byl úspěšný, tak musí být katalyzátorem místních komunit a napomoci jim k jejich dalšímu rozvoji. Proto v rámci projektu vznikne prostor pro realizaci kulturních a komunitních akcí. Předpokládá se realizace tohoto okruhu a typů akcí:

 • koncerty, festivaly, divadelní představení, audiovizuální projekce, výstavy, sympozia, folklorní vystoupení apod.
 • oslavy výročí a narozenin, svatby, lokální a řemeslné trhy, sousedská setkání, výměnné akce, ukázky zvyků a tradic, apod.

Pro kulturní a komunitní akce bude sloužit buď uzavřená část areálu, nicméně větší část akcí bude realizovaná ve volně přístupné části (s eventuální možností dočasného omezení přístupu). Tím, že část areálu a uměleckých děl bude přístupná i ve volné části, se odbourá i případná finanční bariéra pro místní komunity. Např. senioři, maminky s dětmi apod. budou moci pro trávení volného času využívat nově vzniklou veřejnou část, která organicky propojí placenou část výzkumného a vzdělávacího parku s městem Karviná a jeho okolím.

aktivity
aktivity